Захирамжлалын баримтын лавлагаа

 

Лавлагаа захиалагчийн мэдээлэл

  Лавлагаа хүсэгчийн овог:
  Лавлагаа хүсэгчийн нэр:
  Холбоо барих утас:
  Лавлагаа авах үндэслэл шалтгаан:
  Захиалагчийн овог:
  Захиалагчийн нэр:
  Захиалагчийн регистрийн дугаар:
  E-mail:
 

Захиалгын тухай мэдээлэл

 

Тухайн ажиллаж байсан үеийн

 
  Байгууллагын нэр: Тухайн үед ажиллаж байсан байгууллагын нэр
  Хэлтэс, тасаг, бригад, цехийн нэр: Ажиллаж байсан хэлтэс, тасаг, бригад, цехийн нэр
  Эрхэлж байсан албан тушаал:
  Ажилд орсон он, сар:
  Ажлаас халагдсан он, сар:
  Тушаал гаргасан дарга, захирлын нэр:
   
  <- БУЦАХ