Цалингийн баримтын лавлагаа захиалга

 

Лавлагаа захиалагчийн мэдээлэл

  Лавлагаа хүсэгчийн овог:
  Лавлагаа хүсэгчийн нэр:
  Холбоо барих утас:
  Лавлагаа авах үндэслэл шалтгаан:
  Захиалагчийн овог:
  Захиалагчийн нэр:
  Захиалагчийн регистрийн дугаар:
  E-mail:
 

Захиалгын тухай мэдээлэл

  Байгууллагын нэр:
  Хэлтэс, тасаг, бригад, цехийн нэр:
  Эрхэлж байсан албан тушаал:
  Оны хязгаар /Дараалсан 5 жил/:
   
  <- БУЦАХ