Хүн амын тооллогын баримтын лавлагаа захиалга

 

Лавлагаа захиалагчийн мэдээлэл

  Лавлагаа хүсэгчийн овог:
  Лавлагаа хүсэгчийн нэр:
  Холбоо барих утас:
  Лавлагаа авах үндэслэл шалтгаан:
  Захиалагчийн овог:
  Захиалагчийн нэр:
  Захиалагчийн регистрийн дугаар:
  E-mail:
 

Захиалгын тухай мэдээлэл

  Хэдэн оны тооллого:
  Засаг захиргааны нэгжийн нэр: : /Аймаг, сум, багийн нэрийг бичнэ/
  Өрхийн тэргүүний овог, нэр:
 

Өрхийн гишүүдийн овог, нэр:

 

 

   
  <- БУЦАХ